1. 1.1. השימוש באתר כפוף לקריאת/ה ולהסכמת/ה של כל גולש/ת (“משתמש” או “לקוח”) לתנאי תקנון זה (“התקנון”).
  1.2.  GO NUTS ע.מ. 059195206 ( להלן: GO NUTS ), זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה/תוכן האתר, מחירי מוצרים וכל מה שתמצא GO NUTS לנכון לרבות שינוי ו/או הפסקת פעילות חלק מהאתר ו/או את האתר כולו, ו/או שינוי מטרת האתר ו/או להחליט כי האתר, כולו או חלקו, יהיו פתוחים אך ורק בפני משתמשים רשומים.
  1.3. ע”פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. הלקוח/ה לא ת/יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר.
  1.4 תקפות הכתוב בתקנון זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, והינה הבסיס המשפטי היחידי בין GO NUTS לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה מוחלטת של המשתמש לכל התנאים המופיעים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתקפו של תקנון זה ותחולתו על המשתמש.
  1.5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר , למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
 2. תכני האתר
  GO NUTS משווקת מוצרים ללקוחות קצה באמצעות האתר, אשר נרכשים מהיצרן/ספק/יבואן (“היצרן”) של המוצר. נתונים אודות המוצרים אשר מופיעים באתר פורסמו כפי שהתקבלו מהיצרן ועל כן הינם באחריותו הבלעדית של היצרן של המוצר הספציפי. GO NUTS לא תישא בכל אחריות לתכנים אלו שיפורסמו באתר אשר סופקו על ידי יצרנים. האחריות היחידה לתכנים המופיעים באתר ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על היצרן אשר סיפק את המידע.
  2.1. כל הכתוב הוא בגדר באתר/ ע”ג המוצר עצמו הינו בגדר מידע בלבד, ללא היכרות עם המצב הבריאותי האישי של כל לקוח, ולא מחליף ייעוץ רפואי/תזונתי אישי. GO NUTS לא תהיה אחראית לכל תוצאה של רכישת מוצרים או שירותים המופיעים ו/או מפורסמים באתר.
  2.2 קניין רוחני זכויות היוצרים – הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר וכל העיצובים שבו שמורים ל GO NUTS . קיים אסור מוחלט להפיץ, להציג, להעתיק, לשנות לעבד ולהשתמש בכל דרך אחרת בכל דבר הקשור באתר, בתכנם המהותיים או הצורניים, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש GO NUTS, זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.
 3. סודיות ופרטיות
  3.1. אנו ב GO NUTS מכבדים את הפרטיות של כל לקוחותינו ועושים את מירב המאמצים לשמור על בטחון פרטיכם האישיים. פרטים אישיים של המשתמשים/ות ישמשו שימוש פנימי בלבד, יישמרו במאגרי המידע של  GO NUTS ולא יועברו על ידי GO NUTS לגורמים שלישיים חיצוניים, אלא על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך דיוור עתידי.
  3.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.1 לעיל, GO NUTS לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן :
  3.2.1. במקרה שבו הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע ב GO NUTS ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. או עשה שימוש בשירותים הניתנים ע”י GO NUTS לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  3.2.2. במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם GO NUTS או מי מטעמה;
  3.2.3. במקרה בו התקבל בידי GO NUTS צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על GO NUTS חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.
  3.2.4. לקוח/ה שבכוונתם למכור את המוצרים או השירותים שנרכשו באתר לצד ג׳.
  3.2.5. לקוח/ה שהזין לאתר פרטים שגויים אודותיו במתכוון.
  3.2.6. במקרה של מחלוקת ו/או סכסוך תהא לבית המשפט של כפר סבא הסמכות הבלעדית לדון        בהם.
  3.3. באישור תקנון זה הינך מסכים לכך GO NUTS תהא רשאית לפנות אליך בטלפון, דואר אלקטרוני  ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, ניוזלטר, עדכוני בלוג וכיו”ב. הסכמה זו ניתנת לביטול על ידך בכל עת על ידי מסירת הודעת ל GO NUTS כי אינך מעוניין בכך. בהצטרפותך לאתר ובביצוע פעולות באתר GO NUTS, הינך נותן את הסכמתך לקבלת פניות כאמור לעיל. על אף האמור  בסעיף 3.2  GO NUTS רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמשים באתר, ללא זיהוי לקוח ספציפי, לצרכי ניתוח סטטיסטי ו/או מכירתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  3.4. בעת הצטרפות לאתר או קנייה באתר יהפוך הלקוח לחבר במועדון הלקוחות של GO NUTS
  3.5 פרטי הלקוח ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת מסוג דומה לזה שנרכש, ותינתן ללקוח הזדמנות לסרב למשלוח לדברי פרסומת נוספים.