ביטול עסקה

  1. ביטול רכישה מצד GO NUTS
    GO NUTS תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה.
    הודעה על ביטול או הפסקה כאמור בסעיף 8.1 לעילי, תימסר למשתמש או לרוכש. GO NUTS   תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים ככל ששולם.
    למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי GO NUTS ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.